Agenda

4 Juli: Besloten feest

31 Augustus: Besloten feest

13 September: Feestweek Drongelen

21 September: Besloten feest

6 Oktober: The Big Run Stichting Hulphond. Herpen

6 Oktober: Grandcafe Roots Berghem. Aanvang: 17:00 uur

9 November Grandcafe  De Vijfhoeck Helmond